Elenor Tekstil

Çalışan Aydınlatma Metni

ELE-NOR TEKSTİL KONFEKSİYON REKLAM GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Ele-Nor Tekstil Konfeksiyon Reklam
Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ele-Nor” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel
verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Ele-Nor, siz çalışma arkadaşlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili
düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim
bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Papatya Sk. 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : (224) 261 21 53
E-posta : info@elenortekstil.com
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Ele-Nor ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı,
kimlik numarası, pasaport numarası;
(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah,
adres kayıt sistemi kayıtları;
(iii) Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durum, çocuk sayısı, eş ve akrabalarına ilişkin
veriler
(iv) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi,
mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri
(v) Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap
verileriniz,
(vi) Özlük dosyasının içeriğini oluşturan verileriniz: çalışanın performans ve kariyer
gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler,
çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer
diğer bilgiler, içeren çalışan verileri,
(vii) Biyometrik Veriniz; Parmak izi bilginiz.
2
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Ele-Nor ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla
işlenmektedir.
 İş akdinizin kurulması, ifası ve sonlandırılması süreçlerinde ve özlük dosyası ile tüm kayıt
ve belgelerin (fiziki veya elektronik ortamda) düzenlenmesi süreci,
 Erişim izinlerinin düzenlenmesi ve şirketimiz ismi uzantılı e-posta adreslerinin
oluşturulması,
 İş akdinden kaynaklanan, ancak bununla sınırlı olmaksızın başta İş ve Sosyal Güvenlik
Mevzuatı olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesi,
 İşe yeni başlayan çalışanların Şirket içerisinde tanıtılması,
 İş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 Ücret, performans ve kariyer yönetiminin sağlanması gibi insan kaynakları süreçlerinin
planlanması,
 Personel yetki tanımlamalarının görev tanımlarına uygunluğu kontrolü sürecinin
yürütülmesi,
 Kurum faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların
kurgulanması sürecinin yürütülmesi,
 Kurum operasyonel risklerinin yönetimi sürecinin yürütülmesi,
 Çalışanlara yan hak ve menfaatler sunulması sürecinin yürütülmesi,
 Yetkili kamu ve özel kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi sürecinin yürütülmesi,
 Çalışan ücretlerinin yönetimi sürecinin yürütülmesi,
 Mali ve sosyal hakların planlanması ve icra edilmesi sürecinin yürütülmesi,
 Sağlık verilerinin; çalışma sürelerinin ve engellilik, malullük gibi durumların
belirlenebilmesi,
 Eğitim faaliyetlerini planlanması ve bu eğitim sonucu değerlendirmelerin yapılması,
 Çalışanların bilgiye erişim yetkilerini planlanması ve icra edilmesi,
 Bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerin ve konaklamaların organize edilebilmesi,
 Vize ve/veya pasaport başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 Sendika faaliyetlerinin takip edilmesi,
 Mesleki yeterlilik belgelerinin toplanması,
 Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen her türlü toplantı, gösteri, spor, kültür, sanat
aktivitelerine ilişkin organizasyon sürecinin yürütülmesi,
 Vardiya planı ve yıllık izin listelerinin hazırlanması ve ilanı sürecinin yürütülmesi,
 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları sürecinin yürütülmesi,
 Yapılan işler veyahut alınan hizmetler kapsamında işleyişi kolaylaştırmak amacıyla çalışan
verilerinin ilgili taraflar ile paylaşılması süreci,
3
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri
kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Sosyal Güvenlik Kurumu,
İŞKUR, Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Türkiye
Sigortalar Birliği, Sermaye Piyasası Kurumu, Sermaye Piyasaları, Sigorta ile ilgili kurum ve kuruluşlar
ile adli ve idari mercilere, sözleşmenin mahiyeti gereği hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlara,
bağımsız denetim şirketlerine, Şirketimiz iş ortaklarına, acentelik, broker ve banka, reasürans şirketi
sıfatı ile faaliyetleri yürütülen şirketlere, iştiraklere ve mevzuatın zorunlu kıldığı kişi, kurum ve
kuruluşlara aktarılabilecektir.
5. KIŞISEL VERILERIN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı
süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta
aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde
Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak
toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 Açık rızanızın bulunması,
 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sigorta Kanunu, Vergi Usul
Kanunu, Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün
ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta,
saklanmakta ve işlenmektedir:
 Açık rızanızın bulunması,
 Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın.
4
6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız
bulunmaktadır.
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca web sitemizde
bulunan başvuru formunun doldurulması ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden
iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca şirketimizin kayıtlı elektronik posta
KEP adresi’ne (ele-nortesktil@hs01.kep.tr ), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamındaki “güvenli elektronik imzanız” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı
başvuru formu göndermek suretiyle iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben
kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde
sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar
ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.