Elenor Tekstil

Kvkk Aydınlatma Metni

ELE-NOR TEKSTİL KONFEKSİYON REKLAM GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.
maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Ele-Nor
Tekstil Konfeksiyon Reklam Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ele-Nor” veya “Şirket”)
tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Ele-Nor, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu”
sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Papatya Sk. 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : (224) 261 21 53
E-posta : info@elenortekstil.com
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Ele-Nor ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik
numarası, pasaport numarası;
(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt
sistemi kayıtları;
(iii) Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileriniz,
(iv) Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: kamera kayıtları, şirketimiz tesislerine giriş ve
çıkış kayıtları,
(v) Siber güvenliğe ilişkin veriler: kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası
erişim logları, ihbarlar ile şirketimiz siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer veriler ve
loğları,
(vi) Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş
raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve
teftişlere ilişkin veriler
(vii) Eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin veriler: Mezun olunan okul, daha önce çalışılan iş yeri
ve pozisyon vb. veriler
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Ele-Nor ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;
 Müşteriyi tanıma sürecinin yürütülmesi,
 Teklif ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi,
 Faturalama ve belge düzenleme sürecinin yürütülmesi ve işbu süreç kapsamındaki verilerin
destek hizmeti sağlayıcı firma ile paylaşılması,
 Nakliye işlemleri sürecinin yürütülmesi,
 Gümrük nezdinde gerçekleştirilecek işlemlerin yürütülmesi,
2
 İşbirliği içinde olunan Müşteri ve Tedarikçilere ait iletişim bilgilerinin tutulması sürecinin yürütülmesi,
 Şirkete giriş çıkışlarda güvenliği sağlanması,
 İşe alım süreçlerinin yönetilmesi ve icrası,
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Ele-Nor, yasal düzenlemeler çerçevesinde, sahip olduğu yetki belgelerine istinaden Tedarikçi, Müşteri ve
bunların temsilcilerine/yetkililerine yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla
Ele-Nor nezdinde bulunan kişisel veriler; yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi,
kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri
alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği
yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer
yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerinizi Ele-Nor ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince
sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki,
yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde
hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
Bu bağlamda;
 Açık rızanızın bulunması,
 Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek
ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta,
saklanmakta ve işlenmektedir:
 Açık rızanızın bulunması,
 Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
3
6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca web sitemizde bulunan başvuru
formunun doldurulması ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla
ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi
uyarıca şirketimizin kayıtlı elektronik posta KEP adresine (ele-nortesktil@hs01.kep.tr ), 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanız” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı
başvuru formu göndermek suretiyle iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek
olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya
yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her
sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.